ضربه مغزی

در یک مهمانی خانم ژولی پایش به سنگی خورد وبا بشقاب غذا در دستش به زمین خورد، علت زمین خوردنش کفش جدید ش بود که هنوز به آن عادت نکرده بود دوستان کمک کرده و او را از زمین بلند و بر نیمکتی نشاندند و جویای حالش شدند.
 
جواب داد حالش خوب است و ناراحتی ندارد مهماندار بشقاب جدیدی با غذا به ایشان داد خانم ژولی بعد از ظهر خوبی را به اتفاق دوستانش گذراند

و بسیار راضی به اتفاق همسرش به خانه برگشت چند ساعت بعد همسر ژولی به دوستانی که در مهمانی بودند تلفن کرد و اطلاع داد که ژولی را به بیمارستان برده اند خانم ژولی در ساعت 18 همان روز در بیمارستان فوت کرد و پزشگان علت مرک را سکته مغزی( A.V.C (Accident vasculaire c  érébral تشخیص دادند چند لحظه از وقت خود را به مطالبی که در پی می آیند معطوف کنید شاید روزی شما با چنین اتفاقی برخورد کنید و بتوانید زندگی شخصی را نجات دهید یک متخصص اعصاب (نرولوگ ) می گوید : بعد از یک ضربه مغزی که منجر به خون ریزی رگی در ناحیه مغز شده اگر شخص ضربه دیده رادر زمانی کمتر از سه ساعت به بیمارستان برسانند امکان بر طرف کردن حادثه و نجات شخص بسیار زیاد است ولی همواره باید قادر به تشخیص حادثه بود و این عمل بسیار ساده است.

پزشک متخصص می گوید مهمترین وظیفه تشخیص حادثه خون ریزی مغزی است و بعد از تشخیص و قبل ازسه ساعت باید شخص را به پزشک رساند. متخصص می گوید یک شاهد حادثه با آشنا بودن به علائم خون ریزی مغزی می تواند با سه سئوال ساده از مریض به سهولت او را نجات دهد.اگر در آن مهمانی یک نفر سئوالهای زیر را از ژولی کرده بود حتما" ژولی زیبا و جوان اکنون زنده بود..

 ــ از بیمار یا شخص ضربه مغزی شده بخواهید بخندد.
 
ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید دو دستش را بالا نگه دارد.
 
ــ از بیمار یا شخص ضربه خورده بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند.

مثلا" بگوید خورشید در آسمان بسیار خوب می درخشد

اگر بیمار یا شخص ضربه خورده قادر به انجام یکی از این کارها نباشد باید فوری اورژانس را خبر کرده و بیمار را به بیمارستان منتقل کرده و به مسئول مربوطه عدم اجرای یک یا چند اعمال فوق را اطلاع داده تا ایشان پزشک را در جریان گذارد. اگر کسی این ایمیل را دریافت کند و حداقل آنرا برای ده نفر دیگر ارسال دارد مطمئن باشد که در زندگی اش جان یک یا چند فرد را نجات داده است.

/ 0 نظر / 21 بازدید