ایرانیان از نگاه بیگانگان.......................

ز یزدان بر او جاودانی درود            از او مانده این«آریایی» سرود
 چو ایران نباشد تن من مباد            بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
   
                                        

 کنت دوگوبینو 

 «ایرانیان تازگی را دوست داشتند و دنبال آن میرفتند.چه در افکار چه در اخلاق چه در عادات»
به عقیده ی من ایرانیان از نوعی میهن پرستی جاودانه برخوردارند.یکدیگر را در داخل کشور دوست دارند.کشور را در وجود خود مجسم می بینند.اما با بی تفاوتی شاهد گذار حکومت های گوناگون از فراز سر خود هستند.بی انکه فریفته ی هیچ یک بشوند.از این نظر به کلی از میهن پرستی سیاسی عاری اند.سلطنتها و فتوحات و تسخیر سرزمینها به تدریج قدرت خودشان را از دست میدهند. و از بین میبرند بی آنکه به شخصیت ایرانی لطمه زده باشد.
از روی کمال و صحت میتوان ثابت نمود که این ملت(ایران)دارای همان اسمی است که از قرون بیشمار قبل از آنکه دنیا شروع شود بوده.اسمی که :آیریان یا آریان است. (تاریخ ایران.گوبینو.ص.۵)
 اومستد
مقدونیه اسکندر از بین رفت.تقریبا بدون آنکه اثری از آن باقی باشد.قبرهای فرمانروایان مقدونی هرگز پیدا نشد.هیچ چیز از اسکندریه ی اولیه بجا نمانده. اما تخت جمشید تا به امروز برپاست. و کاخ های داریوش و خشایارشا هنوز بر بالای جلگه باعث حیرت مسافران  است.
«آری مشرق زمین بر کسی که مغرورانه مغلوبش ساخته بود غلبه کرد»
ژ.م ویکنز 

ایران را در مفهوم حقیقی باستانی اش به خوبی ممکن است یک لوح فرهنگی بخوانیم.از قدیمی ترین ایام(لااقل از زمان سومر) و از دورترین حدود (مصر و یونان و هندو...)به ندرت ممکن بود خوابی یا خیالی یا مذهب و آرزویی باشد که عاقبت در فرهنگ حل نشده یا در آن معلق نمانده باشد. 
 دارمستتر
اسکندر یونان را ایرانی کرد.او ایران را یونانی نساخت.حال دیگر یونان و جهان از جریان شرقی لبریز شد. 
افلاطون
تو ای یونانی اگر بخواهی نیاکان خود را در برابر اردشیر پسر خشایار نمایش دهی اندیشه کن که چگونه خود را آلت استهزای او خواهی کرد.پس برحذر باش که از نظر اصل و نسب پست تر از آنان خواهیم بود. 

 ایضا افلاطون 

واقعیت این است که در زمان  کورش ایرانیان حد وسط را میان آزادگی و بندگی را گرفته بودند آغاز کردند به اینکه آزاد باشند برای اینکه بتوانند بر تعدادی از خلقهای دیگر سروری کنند.ایرانیان سرورانی بودند که به ملت هایی که به اطاعت آنان در می آمدند آزادی می بخشیدند و آنان را به درجه ای که شایسته ی آنان بود ارتقاء میدادند.
کتاب قوانین.به نقل از ایرانیان و بربرها.ج۱ص۱۰۲ 

رزالی مورتن 

حتی در خرابی تخت جمشید امروز خیره کننده ترین مناظر است ..   

   هانری دومونترلان شاعر و نویسنده فرانسوی
من نمیتوانم حتی یک لحظه از زندگی شاعرانه ام رادر نظر بگیرم که تا اندازه یی به نبوغ شاعران ایرانی مدیون نباشد. 

 آرتور پوپ 

نه تنها تاریخ آسیا بلکه تاریخ جهان تاریک خواهد بود اگر موضوع اصل قدرت ایران روشن نشود.
 پیشین.متن فرانسه.۲ 

هردوت 

ایرانیان از هر حیث خود را بهتر از همه ملل می پنداشتند
هرگز یک پارسی از خدای خود نیکیها را برای شخص خود تقاضا نمیکند.بلکه او تقاضای سعادت برای تمام ملت پارس(ایران)و برای شاه میکند. خود را مشمول این دعای عمومی میداند.
 رنه گروسه 

در هر یک از جبهه هایی که ایرانییت با ملیت دیگری مبارزه میکرد برتری ایرانیان به ثبوت میرسید.
غیر ممکن است که این حقیقت را انکار کنیم که این آئین (زرتشتی) تا چه اندازه جلوتر از معنویت یونان یا کتاب مقدس بوده است.
نژاد ایرانی با خصال انیانی و شم سازماندهی از برکت صلح ثمر بخش که میان ملل متنوعه به وجود آورد نژاد نخبه و امپراطورساز آسیا به شمار میرود.  
پروفسور ایلیف
از خصائص آریائیان ایران مردانگی و بی پیرایگی است.          میراث ایران.ص۳۱
 مونتسکیو 

اسکندر پس از ورود به ایران اندیشه های بد خود را نسبت به ایران رها کرد و خوی و عادت ایرانی ها را گرفت.
یونانیان و بربرها.ج۱.ص۷۱
  آربری 

روح ایران همانطور که از هنرهای این مردم مشهود است در ادبیات این قوم نیز زنده  و پایدار مانده.
(زبان فارسی شیرین ترین و آهنگ دار ترین زبان مشرق زمین است)

 چرزیگوفسکی 

تمام اختصاصات اساسی ساختمان های گنبدی شکل و سقفهای ضربی و حتی صلیب شکل که عصاره ی واقعی معماری بیزانس به شمار میرود از ایران سرچشمه گرفته و نخست در ایران توسعه یافته. 

  

اینهم نظرات جدید: 

بوش : محور شرارت٬ حامی تروریست!!! 

 ببین از کجا به کجا رسیدیم (سیر پیشرفت ایرانیان)

بقیه اش رو هم شما بگین !

/ 0 نظر / 20 بازدید